Main Page Sitemap

Battlefield 2 v 1.5 patch


battlefield 2 v 1.5 patch

Hrá vae jméno uvidí na darlene zschech sheet music pdf své obrazovce s oznaením incoming medic, tedy medik na cest.
Sektoru blí k útoníkm a úpravy rozestavení bod vsadku z dvodu dosavadní vysoké úspnosti obránc.
Tato hodnost je automaticky pidlena zakladateli ety, ale pozdji ji lze pevést na kohokoliv dalího, piem pevedení hodnosti je povinné v pípad, e generál etu opustí.Selbstlader 1906 Sniper, huot Automatic Optical, martini Henry Sniper K jejich odemení bude nutné splnit speciální úkol.Battlefield 2 with latest.5 Patch - English/German (cider) MAC.Operations úpravy úvodní kamery.S tím se nedá nesouhlasit!Úpravy osvtlení s cílem vylepení vizuálu.Link for the New.5 Patch: p?dofile id243620.Tato aktualizace do hry pidává pt dalích psích známek: Battlefest 2017 Answers HQ Sakura Murata Regimental Stein Play to Give Frontlines oprava chyby, kdy se v pípravné fázi neaktivovaly bojové oblasti a hrái mohli vyjít za hranice vyhrazeného prostoru.Opravena chyba, která hrám umonila dostat se na vrchol bunkru, kam správn nemli mít pístup.Opravena chyba s vizuálním efektem dopadu projektilu zobrazenm na nesprávném míst.
Ranken Darts: Interval pebití zven z 12 na 15 sekund Sníení ranivosti 1996 polaris xcr 600 manual vbuchu z 20 na 16,7 Zmenení polomru vbuchu z 3 na 1,5 m Pímé pokození u nemá vliv na vojáky Opraveno nesprávné chování havarujících letadel vypnutím kritického stavu rotoru, pokud je vysunut podvozek.
Pidat píspvek, pette SI TAKÉ.
Úprava zarovnání procentuálního údaje zkuenostního bonusu v arabtin.
Ve vtin situací plukovník me generála bez potí zastupovat.
Opravena chyba, kdy se zbran koupené za válené dluhopisy na obrazovce vlastních úprav nezobrazovaly jako odemené.
Pidána monost vypnutí asistence míení na hodnocench serverech.Zahrnuje to i nevyízené ádosti o vstup: pokud jste lenem 8 et a poádáte o vstup do dalích 2, nebudete moci vstoupit do ádné dalí, dokud se ádosti nevyídí nebo dokud je neodvoláte.Rush pesun tank útoník z prvního do tetího sektoru.Moná budete mít tstí a eta bude otevená novm lenm.Opravena chyba znemoující hrái vidt okolní mediky, pokud se hrá zabil plynovm nebo zápalnm granátem.Krom toho byla pidána mapa Operation Blue Pearl a mapa Highway Tampa je nyní vyadována na kadém serveru.Úprava efektu záblesku u Hellriegel.Opravena chyba, kdy hrá nemohl bt oiven na vrchu odvodovacího systému.Dalím nejastjím poadavkem z ad komunity je víc zbraní.Krom toho, e se u vaeho vojáka bude zobrazovat znaka a emblém ety, si vimnete jet jedné zmny: pokud naplníte drustvo leny stejné ety, bude automaticky pojmenované.Odebrány fyzické impulzy z projektil protiletecké zbran poutního obrnného vlaku.Redukce ranivosti AT granát pi pouití proti bnm vojákm.


Sitemap